Komunikat kuratora Spółdzielni Mieszkaniowej Budownictwa Wielorodzinnego „Usługa Dom”

Tomasz  Wolny-Dunst

Tomasz Wolny-Dunst

04 Październik 2023

Komunikat kuratora Spółdzielni Mieszkaniowej Budownictwa Wielorodzinnego „Usługa Dom” z siedzibą w Elblągu (dalej zwanej: „Spółdzielnią”)


Szanowni Państwo!


Występując jako kurator Spółdzielni Mieszkaniowej Budownictwa Wielorodzinnego „Usługa Dom” z siedzibą w Elblągu (dalej zwanej: „Spółdzielnią”), ustanowiony postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 05 września 2023 roku wydanym w postępowaniu prowadzonym pod sygnaturą akt VIII Ns Rej.KRS 7312/23/934 niniejszym wskazuję, iż zakres umocowania kuratora obejmuje wyłącznie wskazany w postanowieniu sądu zakres spraw tj:

(1) podjęcie czynności zmierzających do powołania zarządu Spółdzielni;

(2) podjęcie czynności zmierzających do uzyskania i wydania dokumentacji technicznej i finansowej dotyczącej rozliczeń z członkami wnioskodawców – wnioskodawcom i uprawnionym osobom,

(3) prowadzenia jednej sprawy sądowej o wskazanej sygnaturze.


Kurator nie jest umocowany do dokonywania innych czynności w imieniu Spółdzielni. Zakres umocowania kuratora w szczególności nie obejmuje niżej wskazanych kwestii:

(1) prowadzenia bieżącej działalności Spółdzielni;

(2) rozporządzania majątkiem Spółdzielni;

(3) zawarcia umowy o przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność;

(4) zwrotu jakichkolwiek środków wpłaconych na rachunek bankowy Spółdzielni;

(5) wydawania zaświadczeń o braku zaległości płatniczych wobec Spółdzielni;

(6) sporządzenia i przedstawienia rozliczeń dotyczących zaległych opłat eksploatacyjnych dla poszczególnych lokali.


Zakres umocowania kuratora może zostać rozszerzony wyłącznie w drodze postanowienia sądu. Sąd może podjąć taką decyzję z urzędu, bądź na wniosek osób zainteresowanych.

Dodatkowo wskazuję, że podjęcie pierwszych czynności zmierzających do powołania zarządu Spółdzielni będzie możliwe, po ustaleniu kręgu osób uprawnionych do powołania zarządu Spółdzielni. Obecnie czynności zmierzające do ustalenia ww. są w toku.

Wydanie dokumentacji technicznej i finansowej, na rzecz podmiotów, na których wniosek kurator został ustanowiony będzie możliwe dopiero po uzyskaniu tejże dokumentacji przez kuratora oraz jej inwentaryzacji. Czynności zmierzające do ww. są w toku.

Mając na względzie powyższe wskazuję, iż wszelką korespondencję (w tym wnioski, zapytania, oświadczenia i inne pisma) należy kierować do kuratora wyłącznie drogą pocztową, w formie przesyłki listowej poleconej, pod adres:

10 Lutego 32/8, 81-364 Gdynia.

Korespondencja przesłana w inny sposób (np. drogą elektroniczną) nie będzie obsługiwana. Wszelkie informacje i wnioski składane drogą telefoniczną również zostaną pozostawione bez odpowiedzi.


Z poważaniem

r.pr. Tomasz Wolny-Dunst

kurator Spółdzielni Mieszkaniowej Budownictwa Wielorodzinnego

„Usługa Dom” z siedzibą w Elblągu

Najnowsze wpisy

Napisz, zadzwoń lub odwiedź nasze biuro
w samym sercu Gdyni

Formularz kontaktowy

Jak możemy się z Tobą skontaktować?

W czym możemy Ci pomóc?